Verbanen veel gestelde vragen

  Werknemer

  Veelgestelde vragen

  2e spoor re-integratie

  1. Veelgestelde vragen werknemer
  Wat is re-integratie eerste en tweede spoor?

  Wat is re-integratie eerste en tweede spoor?

  Bij re-integratie onderscheiden wij twee onderdelen, namelijk re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor. 

  Het eerste spoor betekent dat jij weer bij jou als huidige werkgever terugkeert naar werk. Misschien kan je hetzelfde werk gaan uitvoeren,  in sommige gevallen zijn er bepaalde aanpassingen nodig. Ook kan het zijn dat een andere functie binnen de eigen organisatie goed past. Het voordeel van re-integratie eerste spoor (dus binnen de eigen organisatie) is dat je medewerker niet hoeft te solliciteren en je je eigen dienstverband behoudt.

  Als je wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer bij jouw organisatie aan het werk kan blijven, dan verplicht de Wet Verbetering Poortwachter jouw werkgever een re-integratietraject tweede spoor aan te bieden. Uiterlijk is dit binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (week 52). Re-integratie tweede spoor is begeleiding tijdens ziekte van een medewerker in loondienst naar passend werk buiten de huidige organisatie. 

  Jouw werkgever kan daarvoor een  professionele re-integratiebegeleider inzetten. Bijvoorbeeld via een traject bij Verbanen. 

  Meer informatie over dit onderwerp en ons aanbod vind je hier.

   

  Wat houdt begeleiding bij re-integratie voor jou als medewerkers precies in?
  Wat houdt begeleiding bij re-integratie voor jou als medewerkers precies in?

  Wat houdt begeleiding bij re-integratie voor jou als medewerkers precies in?

  Re-integratie betekent dat je weer terugkeert naar werk na een periode van uitval. Het is na een lange periode van afwezigheid niet altijd eenvoudig om weer een passende baan te vinden. Keer je terug naar een soortgelijke baan als voorheen of ander werk? Zijn er mogelijkheden binnen jouw eigen organisatie of moet je op zoek naar een andere werkgever?

  Meer informatie over dit onderwerp en ons aanbod vind je hier.

   

  Wie financiert een re-integratietraject?
  Wie financiert een re-integratietraject?

  Wie financiert een re-integratietraject?

  In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd dat de werkgever dit re-integratietraject betaalt. 

   

  Wie betaalt de opleidingskosten bij een re-integratie in het tweede spoor?
  Wie betaalt de opleidingskosten bij een re-integratie in het tweede spoor?

  Wie betaalt de opleidingskosten bij een re-integratie in het tweede spoor?

  De omscholing, bijscholing, opleiding en training is allemaal mogelijk tijdens een tweede spoortraject. De doelstelling van een omscholingstraject is om jou naar het gewenste kennis-en vaardigheidsniveau te brengen zodat de duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wordt vergroot.  

  Jouw werkgever dient in de basis tijdens de eerste twee ziektejaren het vinden van passend werk te bevorderen. Bij een advies om een opleiding te gaan volgen is echter vooraf niet bekend of dit werkelijk tot werkhervatting leidt. Om deze reden is een werkgever niet verplicht mee te betalen aan een opleiding in een tweede spoortraject. Als je met jouw gevolgde opleiding een baan afdwingt kan gaandeweg het proces, toch de betalingsverplichting ontstaan voor de werkgever. In dat geval is hij wel verplicht om de kosten van de gevolgde opleiding op zich te nemen.

   

  Wanneer start een re-integratie traject tweede spoor?
  Wanneer start een re-integratie traject tweede spoor?

  Wanneer start een re-integratie traject tweede spoor?

  Als jij langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet er eerst worden gekeken of je de huidige of een andere beschikbare functie binnen de huidige organisatie kan invullen. Dit wordt het eerste spoor genoemd. Als dit niet mogelijk is, moet elders buiten jouw organisatie worden gezocht naar een passende functie. Dit wordt het tweede spoor genoemd. 

  Wanneer het bij de Eerstejaarsevaluatie nog niet helemaal duidelijk is of er mogelijkheden zijn binnen de huidige organisatie, is het sterk aan te bevelen om toch al het tweede spoor in te zetten, ook al is het eerste ziektejaar nog niet verstreken. Het oordeel dat er binnen de huidige organisatie geen passend werk is, moet zorgvuldig worden geveld. Hier ligt dan ook een taak voor de arbeidsdeskundige. Ook als het tweede spoor is ingezet moet er, indien er géén sprake is van een medische eindsituatie, altijd blijvend worden gekeken of re-integratie eerste spoor alsnog mogelijk is.

   

  Hoe lang duurt een re-integratie tweede spoor traject?
  Hoe lang duurt een re-integratie tweede spoor traject?

  Hoe lang duurt een re-integratie tweede spoor traject?

  Reguliere trajecten bij Verbanen duren 7 maanden (1 maand onderzoek, 6 maanden begeleiding). Dit mag en kan verlengd worden. Dit is vooral afhankelijk van de omvang en complexiteit van de vragen en de problematiek van jou als medewerker. De re-integratie verplichting voor de werkgever duurt normaliter maximaal 104 weken na de eerste ziektedag.

   

  Wat moet ik doen als de re-integratie tweede spoor nog steeds loopt en het einde van het tweede verzuimjaar is in zicht?
  Wat moet ik doen als de re-integratie tweede spoor nog steeds loopt en het einde van het tweede verzuimjaar is in zicht?

  Wat moet ik doen als de re-integratie tweede spoor nog steeds loopt en het einde van het tweede verzuimjaar is in zicht?

  Als de re-integratie tegen de twintigste maand van het ziekteverzuim nog steeds loopt, maar nog niet volledig en duurzaam is afgerond, kun je samen met jouw werkgever (en in overleg met de bedrijfsarts) een verzoek bij het UWV indienen om de WIA beoordeling uit te stellen.

   

  Wat gebeurt er als ander werk vinden niet lukt?
  Wat gebeurt er als ander werk vinden niet lukt?

  Wat gebeurt er als ander werk vinden niet lukt?

  In dat geval kan na twee jaar ziekte door jou een WIA-uitkering worden aangevraagd. Het is aan het UWV om deze al dan niet geheel of gedeeltelijk toe te kennen. In de meeste gevallen kun je na twee jaar ziekte ook (deel)ontslag aanvragen. Het UWV beoordeelt of je als werkgever en werknemer hebt voldaan aan alle re-integratieverplichtingen (Wet verbetering Poortwachter), en geeft een beoordeling af op de mate van arbeidsongeschiktheid. Afhankelijk van de uitkomsten van deze beoordeling wordt dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) toegekend. 

   

  Wie moet de WIA-keuring aanvragen?
  Wie moet de WIA-keuring aanvragen?

  Wie moet de WIA-keuring aanvragen?

  De WIA is een werknemersverzekering en moet door jou zelf bij het UWV worden aangevraagd. Hiervoor ontvang je uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het tweede ziektejaar een aanvraagformulier van het UWV. Bij deze aanvraag moet je als medewerker het re-integratieverslag overleggen dat door de werkgever is opgesteld. In dit re-integratieverslag wordt verantwoording afgelegd over de twee afgelopen ziektejaren. In het verslag voor het UWV moet je als medewerker ook je eigen mening geven over de verrichte re-integratieactiviteiten en moet ook de in het verslag opgenomen documenten beoordelen. Er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd naar een mogelijk arbeidsconflict voorafgaand of tijdens de re-integratie.

   

  Kan ik na de WIA beoordeling het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigen?
  Kan ik na de WIA beoordeling het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigen?

  Kan ik na de WIA beoordeling het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigen?

  Na twee jaar loondoorbetalingsverplichting stopt de loondoorbetalingsverplichting en zijn er geen verplichtingen meer vanuit de Wet verbetering Poortwachter. De arbeidsovereenkomst kan dan in principe worden ontbonden. Tenzij er sprake is van een prognose van herstel binnen 6 maanden na de 2 jaar loondoorbetaling. Het UWV zal in deze situatie nog geen ontslagvergunning verlenen. Een uitzondering hierop is als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd. Voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst kan een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer worden gesloten. Ook kan er worden gekozen voor een ontslagprocedure via het UWV. 

  Verbanen houdt zich uitsluitend bezig met de herplaatsing naar werk. Dit houdt in dat er voor ons geen rol is weggelegd bij het beëindigen van een dienstverband, dan wel het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. 

   

  Als ik een traject start, zoekt Verbanen dan een nieuwe baan voor mij?
  Als ik een traject start, zoekt Verbanen dan een nieuwe baan voor mij?

  Als ik een traject start, zoekt Verbanen dan een nieuwe baan voor mij?

  Verbanen zoekt mee naar geschikte vacatures. Wij zetten ons netwerk in om een passende baan te vinden. Niet alleen qua functie maar ook qua gezondheid en talenten gaan wij op zoek naar de juiste match. Ook van jou als medewerker wordt verwacht dat je actief deelneemt door adviezen op te volgen, te solliciteren met behulp van de aangeleerde vaardigheden en het eigen netwerk te benaderen en uit te breiden.

   

   

  Meer informatie

  Wil je meer informatie of heb je een andere vraag?
  Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

  Ik wil contact opnemen